פטור ממס ודמי ביטוח לנכים או עיוורים

פקודת מ"ה [סעיף 9(5)] מקנה פטור ממס עבור הכנסות היחיד על פי המפורט במדריך