מדריך בנושא וועדה רפואית, פטור ממס ודמי ביטוח לנכים או עיוורים

פקודת מ"ה [סעיף 9(5)] מקנה פטור ממס עבור הכנסות היחיד באחד מהמקרים הבאים:

 • עיוור

 • נכה בשיעור של 100%

 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד

 • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

 • הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 

הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
התקרה שונה בין הכנסה מיגיעה אישית (כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד) לבין הכנסה שאינה מיגיעה אישית (כמו ריבית, שכר דירה ועוד).

יודגש, כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל – 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל100%- לצמיתות, או 90% (לפי חישוב מיוחד), או עיוורים (ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור), על פי אחד החוקים הר"מ, זכאי לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה עפ"י חוקים אלו:

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב(

 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957

 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970

 • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995

 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)

הליך הגשת הבקשה לפטור ממס:

 • כל מי שנקבעו לו 90% נכות ומעלה על פי אחד החוקים המנויים מעלה (למעט עיוור) – יפנה לקבלת אישור מפקיד השומה, לפטור ממס, במשרד מס הכנסה הסמוך למקום מגוריך בצירוף טופס 1516 "בקשה לפטור ממס" (ועותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור).

 

עיוור בלבד – ישלח תעודת עיוור וט' 101 למח' שכר וגמלאות בחח"י (אין צורך באישור מפקיד השומה).

 • כל מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים מעלה (או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד ועבר אירוע רפואי כלשהו) – רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית של מס הכנסה, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 

 • הנחיות כלליות – ראה טופס 169.

 • טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס".

 • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הנך סובל/ת או סבלת בעבר.

 • טופס ויתור סודיות (169ב).

 • שובר אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).

 • חובה וחשוב (!) לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות (כולל בעיות רפואיות אחרות מעבר לזו שבגינה מוגשת התביעה).

 • למפגש עם הוועדה הרפואית חובה להצטייד בתעודת זהות.

 • בקשה לזימון ועדה רפואית, לפטור ממס, תוגש במשרד מס הכנסה הסמוך לאזור מגוריך בלבד.

וועדה רפואית לפטור ממס ו/או נכות כללית

אחוזי הנכות בפטור ממס ובנכות כללית נקבעים לפי אותן התקנות (אך מיפוי הסעיפים שונה).

מומלץ לבדוק מול בטוח לאומי ולהחליט לאיזה גוף כדאי לפנות בהתאם לפרטי המקרה וסוג התביעה (לעיתים קבלת 90% נכות דרך וועדה של נכות כללית עשויה גם לשמש כתחליף לוועדה שמטרתה לחשב פטור ממס).

וועדה לפטור ממס קובעת בענייני פטור ממס הכנסה בלבד ואינה מהווה תחליף לוועדות רפואיות בנושאים אחרים של המוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבך!

המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה – ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.

הפנייה לוועדה לפטור ממס, דרך מס הכנסה, כרוכה בתשלום אגרה.

הליך קבלת האישור לפטור, הגשת ערר ובירורים

אם הייתה לך תביעה קודמת וברצונך להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה הוחמר, יש להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באזור מגוריך, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותנו.

כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח הלאומי ישלח אליך.

אם ברצונך לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*

הודעה על החלטת הוועדה תשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי.

לאחר מכן, פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי זכאותך לפטור ממס על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון.

לקוח/ה המעוניין לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, על פי התקנות לקביעת אחוזי נכות וכו' חייב:

 • לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית, מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור.

 • לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור וועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה.

לתשומת לבך, ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

אופן קבלת הפטור/החזר מס בגין שנים קודמות:

 • עיוור אשר ימלא טופס 101, יצרף תעודת עיוור ויקבל את הפטור ממס ללא צורך באישור מפקיד השומה.

 • בכל מקרה אחר, יש לשלוח למח' שכר וגמלאות את האישור לפטור ממס שניתן לך ע"י מס הכנסה ולא מבטוח לאומי (רצוי לצרף לאישור על סכום הפטור גם את האישור ממס הכנסה על תקופת הפטור)..

 • להחזר מס בגין שנים קודמות, יש להגיש דו"חות שנתיים למס הכנסה (בצירוף ט' 106 של מקבל הפטור ובן/בת הזוג ואישור על הזכאות לפטור), ההחזר יועבר ע"י מ"ה ישירות לחן' הבנק בצירוף ה"ה וריבית.

 

לידיעתך, ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של עד שש שנים לא כולל השנה השוטפת (לדוגמה: בשנת 2014 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2008 ואילך) רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק ולתקופה כוללת העולה על 184 יום.

פטור מתשלום דמי ביטוח (לאומי/בריאות) לזכאים לקצבת נכות מבט"ל

 
 • מקבל קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה שאין לו כל הכנסה אחרת – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה.

 • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות או מי שמקבל קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100% – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. (לעובד שכיר ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד).

אופן קבלת הפטור/החזר דמי ביטוח

 • לקבלת פטור מניכוי דמי ביטוח (לחייבים) יש להמציא למח' שכר וגמלאות אישור מפורש מב"ל למעסיק [כדוגמת טופס 618 לגמלאי בפרישה מוקדמת].

 • במקרה של החזר דמי ביטוח בגין שנים קודמות (בשונה ממס הכנסה), באפשרות מח' שכר וגמלאות לבצע את ההחזר רטרו בתלוש השכר (עד 3 שנים לאחור).

זכאות לפטור על כספים שאינם ממשכורת/פנסיה

 • נכות רפואית של 75% (לצמיתות) לפחות של בעל קופת הגמל, תאפשר לו למשוך את כל הסכום (בכל גיל, ללא מגבלה וכולל רווחים) כשהוא פטור ממס ! יש לשים לב לתנאי שקובע שקביעת הנכות הינה במועד מאוחר יותר ממועד פתיחת קופת הגמל.

 • בתנאים מסוימים (למי שהכנסתו ממשכורת/קצבה נמוכה מהתקרה הקבועה בחוק – "הכנסה שאינה מיגיעה אישית") ניתן לקבל פטור ממס על ריבית מתוכניות חיסכון, כספי פיקדון (למעט רווחי הון בבורסה).

 • יש לבדוק את הזכאויות לפטור מול הגורמים התאימים (קופת גמל, בנק או מוסד כספי אחר ובעיקר מול פקיד השומה באזור מגוריך).

דברי ההסבר במסמך זה הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק